BIMMERFEST 2020

BIMMERFEST 20205

Bimmerfest Vietnam là chương trình gặp mặt người đam mê và sở hữu BMW lớn nhất tại Việt Nam, được tổ chức bởi BMW Car Club Vietnam. Bimmerfest Vietnam 2020 được tổ chức vào ngày 27-28 tháng 11 năm 2020, tại thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp.

You’ve successfully subscribed to BMW Car Club Vietnam
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.