*Cập nhật mới nhất ngày 22/2/2021
Ban điều hành xin thông báo danh sách các Chapter chính thức của BMW Car Club Vietnam như sau:

BMW Club of Hanoi:​

BMW Club of Saigon: ​


Bản đồ phân chia địa lý các Chapter thuộc BMW Car Club Vietnam:​

* Lưu ý: với những thành viên không thuộc Chapter nào, BMWCCV sẽ trực tiếp quản lý cho đến khi khu vực đó có Chapter hoạt động.

Chia sẻ bài viết này