BMWCCV Europe Drive 2023

BMWCCV Europe Drive 202318

Lần đầu tiên trong cộng đồng Bimmer Việt Nam, các thành viên có cơ hội trải nghiệm những cung đường tuyệt vời tại 6 quốc gia Châu Âu trên những chiếc BMW. Chương trình được tổ chức bởi BMW Car Club Vietnam.

You’ve successfully subscribed to BMW Car Club Vietnam
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.