Lưu ý: sau khi chọn số ID trong danh sách này, hãy quay trở lại form đăng kí để điền số ID bạn muốn ở khu vực "Chọn MEMBERSHIP ID"