Gallery ảnh đầy đủ tại link dưới:

1 - Team HN trên đường đến Đà Nẵng - Google Drive

Một số ảnh trong gallery của ngày này: